Our Team

Saroj Dhungana

Saroj Dhungana

Advisor Editor
Satyam Shah

Satyam Shah

Senior Sub-editor (Business)
Madhav Adhikari

Madhav Adhikari

Entertainment
Suraj Dhakal

Suraj Dhakal

Multimedia
Santosh Sunar

Santosh Sunar

Photo journalist
Kumar Acharya

Kumar Acharya

Bagmati Province
Sher Bdr. Thapa

Sher Bdr. Thapa

Karnali Province
Mahendra Bikram shahi

Mahendra Bikram shahi

Lumbini Province
Madhav Thapaliya

Madhav Thapaliya

Koshi Province
Tara Katwal

Tara Katwal

Sales & Marketing : 9851124833